foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ten, kur bėga platus kelias, Smilgom apsėti laukai. Skamba linksmas vaikų juokas — Smilgių mokykla čionai.

Smilgių gimnazijaDienynas

Prisijungimas prie elektroninio dienyno

Daugiau

2 %

Informacija apie paramą mokyklai

Daugiau

Neformalus švietimas

Informacija apie neformaliojo švietimo būrelius.

Daugiau

Pavėžėjimas

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir į namus maršrutai bei grafikai

Daugiau

Skaitliukas

34709
ŠiandienŠiandien42
VakarVakar65
Šią savaitęŠią savaitę409
Šį mėnesįŠį mėnesį1628
Iš visoIš viso34709

Skyriaus vedėjo funkcijos:
 
Organizuoti ir koordinuoti Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ūkinę ir pedagoginę veiklą, ugdymo programų, veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo (si) technologijų ir strategijų diegimą, organizuoti ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos įsivertinimą. Analizuoti ugdytiniųmokymo (si) metodus ir formas, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą ugdytiniams, auklėtojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti informacijąMokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenims pildyti. Taisyklingai pildyti darbo apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus. Planuoti, kontroliuoti, koordinuoti Ikimokyklinio ugdymo, Priešmokyklinio ugdymo, Švietimo pagalbos specialistų veiklą, ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtojų metodinės grupės veiklą. Kompetentingai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), auklėtojais ir kitais bendruomenės nariais, telkti juos į komandas, darbo grupes. Mokėti rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriaus veikla, ir kitųveiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, skatinti pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti, analizuoti ir apibendrinti skyriaus pedagogų veiklą, specialiosios pagalbos teikimą, plėtojimo galimybes. Ruošti skyriaus darbuotojų pareigybių aprašų projektus, koordinuoti projektų rengimą ir jų vykdymo veiklą, teikti gimnazijos direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomojo darbo tobulinimo klausimais.
 
Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
 
1.       Turėti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą.
2.       Ne mažesnį kaip penkerių metų pedagoginio darbo stažą.
3.       Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos                     Vyriausybės      2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688.
4.       Išmanyti Lietuvos švietimo plėtotės strategines nuostatas, Švietimo įstatymą, su ugdymo procesu susijusius norminius teisės aktus, mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimus, LR Darbo kodeksą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
5.       Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis), rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro, ŠVIS ir kitų informacinių sistemų duomenis.
6.       Gebėti organizuoti veiklos kokybės įsivertinimą, naudojantis platforma IQES online Lietuva.
 
Privalumai:
1.       Turėti vadovo vadybinę kategoriją arba Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išduotą pažymą apie Vadovų kompetencijų vertinimą.
2.       Turėti darbų saugos pažymėjimą.
3.       Turėti vairuotojo pažymėjimą.
 
 Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).
 
 Pretendentai privalo pateikti:
 
1.       prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas);
2.       gyvenimo aprašymą (CV);
3.       asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
4.       išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5.       savo privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.
 
 
Dokumentai priimami Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos sekretoriate, Panevėžio g. 1; Smilgių mstl. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, nuo 2016 m. rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio 23 d. darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
Išsamesnė informacija apie konkursą tel.: (8 45) 55 36 46, 8 618 69 795, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
                                                                                                                      Direktorė  
                                                                                                                     Asta Kačarauskienė
 
 
 
 

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams funkcijos: organizuoja gimnazijos aprūpinimą materialiniais ištekliais; organizuoja gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus atnaujinimą ir remontą; prižiūri pastatus ir turtą, inventorių; planuoja, kontroliuoja ir prižiūri priešgaisrines, civilinės, darbo saugos, higienos priemones; organizuoja gimnazijos priešgaisrinę saugą bei veda darbuotojų saugos instruktažus; vykdo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitą, sudaro atostogų grafikus; paskirsto darbus techninio personalo darbuotojams, vykdo darbų kontrolę ir priežiūrą; vykdo viešuosius pirkimus; savarankiškai vykdo kitas gimnazijos direktoriaus pavestas funkcijas.

 Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. aukštąjį techninį, technologinį, inžinerinį ar kt. aukštąjį išsilavinimą;
 2. žinoti (išmanyti) įstatymų, teisinių norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus materialinių vertybių apskaitos srityje, išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, reglamentuotus Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, švietimo ir mokslo ministro įsakymuose ir kituose teisės aktuose, žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos dokumentuose.
 3. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti sisteminti, apibendrinti informaciją, gerai dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office, internetu.
 4. mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus;
 5. pagrindinėms funkcijoms atlikti reikiami kvalifikaciją įrodantys pažymėjimai: darbo saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos.
 6. Privalumas – vairuotojo pažymėjimas ir asmeninis automobilis.

 Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

 Pretendentai privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas);
 2. gyvenimo aprašymą (CV);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. savo privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir dalykines savybes.

Dokumentai priimami Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos sekretoriate, Panevėžio g. 1; Smilgių mstl. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, nuo 2016 m. rugpjūčio 8 d. iki rugpjūčio 23 d. darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.

Išsamesnė informacija apie konkursą tel.: (8 45) 55 36 46, 8 618 69 795, el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 


Direktorė Asta Kačarauskienė

      

        Birželio 2 – ają dieną nuo ryto gimnazijos stadione vyko linksmi žaidimai, įvairios sportinės rungtys. Vieni mokinai žaidė futbolą, kiti - krepšinį, treti - tinklinį, o patys aktyviausi suspėjo išbandyti save ir rankų lenkimo rungtyje. Po varžybų visi vaišinomės Smilgių kultūros centro dovanota kiaušiniene, kurią kepė ir prieskoniais pagardino šaunios gimnazijos valgykloje dirbančios virėjos.

       Užbaigiant sporto šventę ir mokslo metus, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Ambotienė visus mokinius pasveikino sėkmingai užbaigus mokslo metus ir palinkėjo turiningų vasaros atostogų. Gimnazijos direktorė Asta Kačarauskienė apdovanojo būrį mokinių Padėkos raštais už įvairius nuopelnus gimnazijai bei dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, įvairiuose kituose renginiuose.

       Šiais mokslo metais Petro Molio šeimos premijomis apdovanoti:

       Simas Baktys, IVg kl. mokinys,

       Justina Kuodytė, IVg kl. mokinė,

       pradinių klasių mokytoja metodininkė Aušra Krikščiūnienė,

       neformaliojo švietimo būrelis „Rankdarbiai“ ir jo vadovė Eligija Ručinskienė.

       Gimnazijos 210 metų sukakties paminėjimo šventės metu kraštiečio Apolinaro Janušausko

       premijomis buvo apdovanoti:

Leonardas Januška, Ig kl. mokinys,

Arūnė Pagiegalaitė,7 kl. mokinė,

Irma Glindaitė, 7 kl. mokinė,

Lukas Šiaučiulis, 6 kl. mokinys.

       Šventės metu įteiktas ir gimnazijos Garbės piliečio apdovanojimas buvusiai Smilgių vidurinės mokyklos istorijos mokytojai, kraštotyrininkei Genovaitei Guokienei.

                                                                                                  

                                                                                   Vyr. mokytoja Dangutė Petrulienė

Skaityti daugiau...

 

        Birželio 1 dieną 6 ir 8 a klasių mokiniai vyko į Šiaulius. Išvyka prasidėjo prie Telkšos ežero, kur galėjome apžiūrėti metalinę skulptūrą „Lapė“, Saulės laikrodžio aikštę, pasigrožėti ežere plaukiančiomis antimis.

        Paskui mokiniai Šiaulių miesto bulvaru patraukė Universiteto bibliotekos link. Bibliotekos darbuotojos papasakojo apie jų teikiamas paslaugas Universiteto studentams ir bendruomenei, parodė konferencijų salę, erdvias skaityklas, turėjome puikią galimybę pamatyti ir pavartyti didžiausią Lietuvos knygą, kurios svoris net 113 kg. Didžiausią įspūdį paliko Šiaulių universiteto bibliotekoje įrengta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vienintelė Cento auditorija. Monetos – gyventojų dovanos.

        Po ekskursijos bibliotekoje mokiniai pramogavo „Apollo“ boulinge, kur kiekvienas patyrė begalę teigiamų emocijų.

        Taip pat aplankėme Kryžių kalną, nuėjome prie netoli esančio Pranciškonų vienuolyno.

        Grįžome į namus pavargę, bet geros nuotaikos ir pilni neišdildomų įspūdžių.

 

                                                                                       Vitalija Jodinskienė, 8a klasės vadovė

                                                                                       Ina Markevičienė, 6 klasės vadovė

 

Skaityti daugiau...

   Šių metų birželio 1-3 dienomis Smilgių gimnazijoje vyko pirmų-penktų klasių mokiniams skirta stovyklėlė „Spindulėlis“. Birželio pirmą dieną vyko stovyklos atidarymas. Mokiniai piešė ant plytelių, žaidė įvairius žaidimus, surengė „Kvadrato“ varžybas. Jiems buvo įdomu žaisti įvairius judriuosius žaidimus, rungtyniauti „Kvadrato“. varžybose. Birželio antrą dieną vykome į Biržus. Pradžioje apsilankėme Biržų krašto muziejuje „Sėla“. Biržų pilies arklidėse stebėjome edukacinę pamoką „Nusikalk monetą pats“. Mokiniai buvo supažindinti su monetų , pinigų istorija. Vėliau kiekvienas mokinys nusikalė sau po monetą. Po to lankėmės Biržų regioniniame parke. Apsilankėme prie Širvėnos ežero. Perėjome per ežerą nutiestu tiltu, apsilankėme Astravo dvare. Paskui vykome prie Biržų regioniniame parke esančių smegduobių, aplankėme smegduobę, vadinamą „Karvės ola“. Birželio trečią dieną vykome į Panevėžį. Lankėmės Panevėžio gamtos mokykloje. Susipažinome su ten gyvenančiais gyvūnais. Apsilankėme pas molininkę Dalią Svilienę. Kiekvienas mokinys iš molio nulipdė po angelą. Išvykos pabaigoje aplankėme uždaros akcinės bendrovės „GLASMERIS “ stiklo dirbinių ekspoziciją, stebėjome, kaip gaminami stiklo dirbiniai.

   Kelionė po Biržų kraštą ir Panevėžį praturtino mokinių žinias apie Lietuvą.

 

 

Vyr. mokytojas Kastantinas Vasiliauskas

Skaityti daugiau...

             

 

2016 Panevėžio rajono Smilgių gimnazija