Developed in conjunction with Ext-Joom.com


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ten, kur bėga platus kelias, Smilgom apsėti laukai. Skamba linksmas vaikų juokas — Smilgių mokykla čionai.

Smilgių gimnazijaDienynas

Prisijungimas prie elektroninio dienyno

Daugiau

Projektai

.

Daugiau

Neformalus švietimas

Informacija apie neformaliojo švietimo būrelius.

Daugiau

Pavėžėjimas

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir į namus maršrutai bei grafikai

Daugiau

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
ESFIVP I 1

Sveikatiada logo

Patyčių dėžutė

patyciu dezute logo

logo2

Į pradžią

Skaitliukas

180431
ŠiandienŠiandien42
VakarVakar51
Šią savaitęŠią savaitę93
Šį mėnesįŠį mėnesį243
Iš visoIš viso180431

image001.gif


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client18/web43/web/templates/dd_smilgiu_g/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client18/web43/web/templates/dd_smilgiu_g/library/Artx/Content/Item.php on line 68

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                   Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                   2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-35

VAIKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų priėmimo į Panevėžio rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Rekomendacijomis savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918.

2. Tvarkos paskirtis – užtikrinti savivaldybės teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą visiems gyventojų sluoksniams, racionaliau paskirstyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų srautus, efektyviau išnaudoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų intelektualinius ir materialinius resursus.

II. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

3. Prašymus tėvai (globėjai) dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikia įstaigos direktoriui.

4. Tėvai, gyvenantys savivaldybės teritorijoje, kur nėra ikimokyklinio ugdymo įstaigos, ir pageidaujantys, kad vaikai lankytų ją Panevėžio mieste, prašymus pateikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui, pridėdami vaiko gimimo liudijimo kopiją bei gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą.

5. Tėvų (globėjų) prašyme priimti vaiką į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes nurodomas vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo metai), deklaruota gyvenamoji vieta, kontaktiniai telefonai.

6. Dokumentai, kuriais remiantis yra teikiami prioritetai (pridedami dokumentai ar jų kopijos), pristatomi pradėjus lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

7. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale.

III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR VAIKŲ PRIĖMIMAS

8. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iki kalendorinių metų rugsėjo 1 d. Esant laisvų vietų, į grupes vaikai priimami visus metus.

9. Į laisvas vietas gali būti priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Panevėžio rajone, jei sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose apmokėjimo.

10. Priimant vaikus pagal prašymų registravimo datą, pirmenybė teikiama:

10.1. vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone;

10.2. socialiai remtinų šeimų vaikams;

10.3. socialinės rizikos šeimų vaikams Vaikų teisių apsaugos skyriaus teikimu;

10.4. vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų;

10.5. vaikams iš moksleivių ir studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, šeimų;

10.6. specialiųjų poreikių vaikams;

10.7. vaikams, kurių vienam iš tėvų nustatytas 0–55 proc. darbingumo lygis

10.8. vaikams, turintiems tik vieną iš tėvų;

10.9. vaikams, kurių broliai ir/ar seserys jau lanko tą įstaigą.

11. Tėvai (globėjai) švietimo įstaigos direktoriui pateikia:

11.1. vaiko gimimo liudijimo kopiją;

11.2. vaiko sveikatos būklės pažymėjimą;

11.3. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.

12. Vaiko priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu ir ugdymo sutartimi, kurioje nurodoma:

12.1. sutarties šalys;

12.2. ugdymo programa;

12.3. šalių įsipareigojimai;

12.4. sutarties terminas;

12.5. nutraukimo pagrindai ir padariniai.

13. Ugdymo sutartis sudaroma ugdymo pagal konkrečią programą laikotarpiui. Švietimo santykiai prasideda nuo vaiko pirmosios ugdymo dienos įstaigoje.

14. Ugdymo sutartį pasirašo švietimo įstaigos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui. Ugdymo sutartys registruojamos Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

15. Vaikas, vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelankantis ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės, gali būti braukiamas iš sąrašų.

IV.DUOMENŲ TVARKYMAS IR INFORMACIJOS VALDYMAS

16. Už Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnalo pildymą ir teisingą informacijos apie nepriimtus vaikus bei esančias laisvas vietas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateikimą atsakingas įstaigos direktorius.

17. Iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. pateikiama Švietimo, kultūros ir sporto skyriui informacija apie:

17.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes: vietų skaičių grupėse ir jų užpildomumą, grupių struktūrą pagal vaikų amžių, darbo laiką, teikiamas papildomas paslaugas;

17.2. vaikų skaičių grupėse, laisvas vietas, nepriimtų vaikų skaičių.

18. Įstaigos direktorius teikia informaciją kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

19. Įstaiga tvarko mokinių registrą, vadovaudamasi Mokinių registro nuostatais.

20. Tėvai (globėjai) turi teisę:

20.1. gauti informaciją iš Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialisto apie įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, papildomai teikiamas paslaugas;

20.2. pateikę prašymą dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę, gauti ugdymo įstaigoje informaciją apie jo priėmimo galimybes.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Panevėžio rajono vaikų lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų direktoriai inicijuoja tėvų (globėjų) supažindinimą su šiuo tvarkos aprašu.

22. Tvarkos aprašas skelbiamas Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

                                                         ____________________


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client18/web43/web/templates/dd_smilgiu_g/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client18/web43/web/templates/dd_smilgiu_g/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Žirniukai“

Mokytoja Daiva Marozienė

Mokytojos padėjėja Agnė Petraitytė

20211104 080719

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Boružėlės“

Mokytoja Neringa Steišiūnienė

Mokytojos padėjėja Lina Bučinskė

 20211104 080826

 

 _________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“

Mokytoja Monika Damašienė

Mokytoja Viorika Ungurianu

Mokytojos padėjėja Audra Braknienė

20211104 080924

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo grupė „Pelėdos“

Mokytoja Sonata Narkevičienė

Mokytojos padėjėja Dangira Tamašauskienė

Mokytojos padėjėja Vida Kanišauskienė

 20211104 080935

 

 

 _________________________________________________________________________________________________________________


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client18/web43/web/templates/dd_smilgiu_g/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client18/web43/web/templates/dd_smilgiu_g/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos Ikimokyklinis skyrius

Ramioji 3, Smilgiai, Panevėžio rajonas

Tel.Nr. 8   (45) 553560; 8 612 2258

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus administratorė Skaistė Kanaporienė +37064763275 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų maitinimo organizatorė Skaistė Kanaporienė +37064763275 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ūkvedė Kristina Sruogienė   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

                                                     

2023 Panevėžio rajono Smilgių gimnazija